kontakt


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka

ATUT - Biuro projektowo-doradcze
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk-Jałowiecka

Siedziba biura:
ul. Łukasińskiego 42d/3
71-215 Szczecin

Pracownia projektowa:
ul. Santocka 44 pok. 17
71--071 Szczecin

T: +48 91 432 3755
K: +48 501 06 06 05
E: atutarchitektura@data.pl

mailto:atutarchitektura@data.pl

 

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH


W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Atut Biuro Projektowo-Doradcze mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk – Jałowiecka .

 2. Państwa dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz dane niezbędne do realizacji umów.

 3. Celem zbierania danych jest realizacja wzajemnych umów i zobowiązań.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy atutarchitektura@data.pl

 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych , chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy , wypełnienia obowiązków ustawowych lub ochrony prawnie uzasadnionych interesów .

 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.

 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wzajemnych zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 12. W ramach stosunku umownego powinni Państwo przekazać nam dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy i jej należytego wykonania .